در این بخش با رایج ترین اصطلاحات دنیای چاپ و نشر کتاب آشنا می شوید:

آفرینش: خلق اثری بدیع که از ذهن نگارنده سرچشمه می گیرد.

بازنویسی: هر گاه اثری را مجددا پدید آورند بدین صورت که آن اثر سوژه مناسبی داشته ولی از نظر نگارش بسیار ضعیف بوده، با ایجاد تغییرات بنیادین در متن اثری جدید حلق می شود که به این شیوه بازنویسی گفته می شود.

تالیف: به تهیه، گردآوری، تدوین و تلخیص گفته می شود که عمدتا رخداد های واقعی را به رشته تحریر در می آورد.

ترجمه: بازگرداندن اثری از زبانی دیگر به زبان پارسی (بدون دخل و تصرف) را ترجمه می گویند.

گردآوری: عبارت است از تدوین مطالب، تلخیص و جمع آوری از سایر آثار و دسته بندی آنها.

کتاب: هر اثر چاپی که به منظور ارایه برای عموم منتشر شده و غیر ادواری وحداقل ۲۵ صفحه باشد.

ناشر: شخص حقیقی یا حقوقی که مسئول انتشار کتاب برای استفاده عموم است.

شابک: کوته نوشت عبارت شناسه استاندارد بین المللی کتاب می باشد. (بیشتر بدانید)

فیپا: کوته نوشت فهرست نویسی پیش از انتشار می باشد.(بیشتر بدانید)

عنوان: به نام رسمی کتاب گفته می شود.

پدیدآورنده: مولف یا مجموعه اشخاص و نهادهایی که در نگارش یک اثر نقش داشته اند.

فهرست های کتاب: شامل فهرست مندرجات در ابتدای کتاب و منابع می باشد.

صفحه عنوان: صفحه ای که عنوان کامل، عنوان فرعی، نام نویسنده به طور کامل (به انضمام درجه و مقام علمی او)، ویرایش، نام ناشر، و تاریخ نشر در آن قرار می گیرد.